• Logo
  • Logo
  • Logo
eduFrysk

eduFrysk

Dit is de nije digitale kursusomjouwing fan de Afûk. Foar elk dy't op dit stuit of yn de takomst in kursus folget.

âlde eduFrysk

âlde eduFrysk

Wiene jo yn it ferline kursist by de Afûk en wolle jo ynlogge op de âlde edufrysk omjouwing. Dit kin oant en mei ein 2015.

kursusynformaasje

kursusynformaasje

De ynformaasjewebside mei alles oer de kursussen. Hjir fine jo in oersjoch fan alle kursussen en kinne jo gelyk ynskriuwe.

Oer eduFrysk

Oer eduFrysk

eduFrysk is de online learomjouwing fan de Afûk. Hjir binne ferskillende pakketten dêr’t jo online mei leare kinne. Dat kin as jo in kursus folgje, dan fine jo alle materialen út it boek, mar ek hûnderten teksten, lieten, fideo’s, ynteraktive oefeningen en edukative games dêr’t jo it Frysk mei leare kinne.

Wannear’t jo net yn ’e gelegenheid binne om in kursus yn groepsferbân te folgjen kinne jo ek mei eduFrysk oan ’e slach.
It is ek it platfoarm foar de adaptive game “Taalreis troch Europa”.
Sjoch foar mear ynformaasje oer de mooglikheden op http://kursus.afuk.nl